Privacy

Privacy dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut van u / uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat naast persoonsgegevens, aantekeningen over persoonlijke omstandigheden, de therapie en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij andere zorgverleners.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb
 • zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens;
 • mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • als behandelend therapeut van u / uw kind, als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier van u / uw kind.

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijv. bij beëindiging van de therapie of verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik eerst expliciet uw toestemming vragen en u informeren.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Sinds 1-1-2022 maak ik gebruik van ZilliZ ECD (elektronisch cliënten dossier) dit is een gecertificeerde dienst, waar u als ouder/verzorger via een persoonlijke link toegang hebt in het dossier van uw kind. Verslaglegging en documenten kunnen op deze manier veilig worden gedeeld en eventueel digitaal worden ondertekend.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren.

 • de factuur wordt per e-mail verstuurd of via ZilliZ-ecd
 • naam, adres en woonplaats van u of uw kind
 • geboortedatum van u of uw kind
 • BSN nummer van u of uw kind (alleen indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode.
 • De kosten van het consult

Privacy bij communicatie via e-mail en WhatsApp

 • Voor de onderlinge communicatie zal gebruik gemaakt worden van e-mail of whatsapp, waarbij het noemen van persoonlijke gegevens zoveel mogelijk beperkt zal worden.
 • Voor het uitwisselen van gegevens (verslaglegging etc.) via e-mail, zal gebruik gemaakt worden van Zivver, dit is een beveiligde berichten dienst.. Waarbij gebruik gemaakt wordt van wachtwoorden en/of persoonlijke links. Indien dit niet mogelijk is zal ik gebruik maken van versleutelde Word of PDF bestanden. De code zal vooraf of via een ander medium bv. WhatsApp of een ander e-mail adres aan u verstuurd worden. Verslaglegging en andere documenten kunnen ook worden gedeeld via ZilliZ-ecd, via een persoonlijke toegang.
 • Voor online contacten via zogenaamd “beeldbellen” zal gebruik gemaakt worden van Teams, dit is een beveiligd en AVG goedgekeurd medium, waarbij gebruik gemaakt wordt van persoonlijke links en wachtwoorden.
 • De website van Spel! is vrij van Cookies.